Forskningsprosjekt


Nye rusmidler i Norge

Vitenskapelig tittel:
New psychoactive substances (NPS) in NorwayNew psychoactive substances (NPS) in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Nye psykoaktive stoffer (NPS)/"motedop"/"designer drugs" utgjør et problem i Norge i dag, med et økende antall beslag fra tollvesenet og brukersider på nettet med kjøp og salg. Man vet lite om virkning og bivirkninger, ettersom det stadig lages nye kjemiske substanser for å unngå lovverket. I forbindelse med en stor europeisk studie på rusmidler (Euro-DEN) ønsker prosjektgruppen å gjøre analyser på spyttprøver fra pasienter innlagt med akutt rusmiddelforgiftning på Oslo Legevakt og på blodprøver fra pasienter innlagt på OUS Ullevål. Hensikten er å kartlegge hvilke stoffer som er i omløp, og hvilke symptomer de gir. Biologisk materiale skal destrueres umiddelbart etter analyse. Prøveresultater skal kobles mot avidentifiserte kliniske data (som blodtrykk, hjertefrekvens, EKG-forandringer, temperatur osv) fra pasientjournal. Det skal inkluderes 250 forskningsdeltakere, 50 fra Ullevål og 200 fra Legevakten. Det skal innhentes samtykke fra pasientene ved legevakten i Oslo, mens det søkes om fritak fra å innhente samtykke fra pasienter ved Ullevål.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/116 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 28.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Erik Hovda
Forskningsansvarlig(e):  OUS Ullevål
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: analyser dekkes av FHI selv

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst