Forskningsprosjekt


Angst hos alderspsykiatriske pasienter

Vitenskapelig tittel:

Prevalence of Generalized Anxiety Disorder (GAD) in an elderly psychiatric population—are physicians missing the diagnosis?Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at klinisk praksis og forskningslitteratur tyder på at angst er en oversett diagnose hos gamle psykiatriske pasienter. På tross av tydelige angstsymptomer hos mange pasienter får de ikke diagnosen angst, verken som hoveddiagnose eller bidiagnose ved utskrivning fra en alderspsykiatrisk avdeling. Målet med prosjektet er å kartlegge generell angst ved hjelp av et standardisert evalueringsskjema (GAI) med kjent grenseverdi for generell angst og beskrive forekomst av angst med dette instrumentet, samt å sammenligne skåre på GAI med diagnoser ved utskrivning fra sykehuset. Sekundære mål er å beskrive sammenheng mellom angst og andre diagnoser, funksjon i dagliglivet, bruk av legemidler og i forhold til re-innleggelser. For å belyse disse målene vil data som er lagret i et samtykkebasert kvalitetsregister ved Diakonhjemmets sykehus, Kvalitetsregister for alderspsykiatri i Viken forskningsnettverk, bli analysert. 550 pasienter innlagt i fem ulike alderspsykiatriske avdelinger i Oslo, Akershus og Buskerud skal inkluderes. De har alle samtykket til at data kan lagres i kvalitetsregisteret og brukes til forskning. For den aktuelle studien skal det fra registeret foruten demografiske variabler hentes opplysninger vedrørende tidligere sykdommer, legemiddelbruk, funksjonsnivå (GAF) og diagnoser ved utskrivning, kliniske data vedr. kognitiv funksjon, affektive symptomer, atferd, ADL-funksjon, samt mål på stress hos pårørende. Opplysningene skal anonymiseres i løpet av prosjektperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2296 Prosjektstart: 01.03.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Engedal
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 550

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst