Forskningsprosjekt


Fysisk form ved barneleddgikt

Vitenskapelig tittel:
Fysisk form og fysisk aktivitet hos barn med Juvenil idiopatisk artritt (JIA) sammenlignet med friske barn

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om fysisk form og fysisk aktivitetsnivå hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA - barneleddgikt) er nedsatt sammenlignet med friske kontroller. JIA er den vanligste kroniske revmatiske sykdommen hos barn. Forskning har vist at barn med JIA har nedsatt fysisk utholdenhet, muskelstyrke, bentetthet og fysisk aktivitetsnivå. Mange av studiene er gamle, og det foreligger lite kunnskap om disse forholdene hos norske barn med JIA. I prosjektet skal det undersøkes om det er sammenheng mellom ulike aspekter av fysisk form, fysisk aktivitet og sykdomsparametre hos en gruppe barn med JIA som har hatt muligheten til biologisk behandling. Videre vil det vurderes i hvilke grad regelmessig fysisk aktivitet og maksimal fysisk anstrengelse påvirker inflammasjon som er en viktig underliggende faktor i artritt. I prosjektet vil det videre undersøkes om en submaksimal tredemølletest er egnet for å måle fysisk utholdenhet. Målet er å utvikle en test som er klinisk anvendbar og som kan gi et grunnlag for bedre og mer spesifikke anbefalinger om treningsintensitet for barn med JIA. Pasienter i alderen 10 – 16 år med diagnosen JIA som er registrert i "Register for barneleddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn" ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) og som har en planlagt kontrolloppfølging ved sykehuset i 2014-2015, vil bli invitert til å delta i studien. Det planlegges å innhente registerdata, nye helseopplysninger, humant biologisk materiale og spørreskjemainformasjon. En kontrollgruppe fra Helse Sør-Øst som er alders- og kjønnsmatchet med pasientene på gruppenivå, vil bli trukket fra Folkeregisteret. Kontrollgruppen vil være like stor som pasientgruppen. Eksklusjonskriterier vil være alvorlig lungesykdom, kardiovaskulær sykdom og immobilitet. Det søkes om å opprette en biobank for prosjektet "Fysisk form ved barneleddgikt", med ansvarshavende Helga Sanner, ved Seksjon for Revmatologi ved OUS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/188 Prosjektstart: 03.03.2014 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helga Sanner
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stiftelsen Sophies MindeForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin og Helsefag, Nivå: Ph.D
Materiale fra biobank:
Biobank for prosjektet "Fysisk form ved barneleddgikt"
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst