Forskningsprosjekt


Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Vitenskapelig tittel:
Mortality in patients with severe mental disorders. A national Norwegian register study.

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålsetting med studien er å analysere total og kardiovaskulær mortalitet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser ved å undersøke: a. Standardisert mortalitetsratio (SMR) hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser, sammenlignet med den generelle norske befolkningen 2008 -2013, stratifisert for alder. b. Sammenheng mellom total og kardiovaskulær dødelighet og bruk av medikamenter hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. c. Mortalitetsrater for hver diagnosegruppe justert for kjønn, alder, bostedsfylke og urbanitet, 2008 -2013. d. 30 og 90 dagers Case Fatality Rate (CFR) ved hjerteinfarkt og hjerneslag hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser, sammenlignet med pasienter med tilsvarende hendelser men uten en psykiatrisk diagnose. e. Hvorvidt SMR eller CFR har sammenheng med tidligere innleggelser med alkohol- og stoffintoksikasjon eller alkohol-/stoffmisbruk som sekundær psykiatrisk diagnose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/72 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Høye
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektleder er ansatt på SKDE (50 %), med 50 % postdoc på UNN HF og 20 % stilling på FHI. Finansiering er ivaretatt ved hennes lønnsmidler, og lønnsmidler til prosjektmedarbeidere. Det kan bli aktuelt å søke ytterligere finansiering av PhD-kandidat. 

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25000

Behandlet i REK
DatoREK
20.02.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord
07.01.2016 REK nord
08.09.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
01.02.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord