Forskningsprosjekt


Biomarkører for respons på strålebehandling hos lungekreftpasienter

Vitenskapelig tittel:

Biomarkers for response to radiotherapy in lung cancer patients

 Prosjektbeskrivelse:
Strålebehandling er en viktig del av behandlingen til kreftpasienter og 70 % av lungekreftpasientene blir strålebehandlet i sitt sykdomsforløp. Mange har svært god effekt av strålebehandlingen, mens andre dessverre ikke har ønsket effekt. Det skal i dette prosjektet brukes lagret biologisk materiale (blodprøver/ tumorvev) fra pasienter som har fått sin strålebehandling på Radiumhospitalet de siste 10 år. Hensikten er å identifisere biomarkører som kan predikere god vs dårlig effekt av strålebehandlingen. Slike prediktive biomarkører mangler i strålebehandling, og vil bidra til å muliggjøre persontilpasset kreftbehandling. Det skal gjøres analyser på flere molekylære nivåer (protein, RNA, DNA), og det skal fokuseres på strålerelaterte reaksjonsveier. Over 5000 pasienter med lungekreft er strålebehandlet på Radiumhospitalet i denne perioden, og man skal starte analysene med å sammenlikne pasienter med lik sykdomsutbredelse og svært god effekt vs dårlig stråleeffekt. Resultatene skal så valideres i flere pasienter. Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank, Biomarkører strålebehandling, der ansvarshavende er Åslaug Helland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2363 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Har midler via "Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft", via doktorgradsprosjekt fra Kreftforeningen og Helse SørØst, samt midler søkt gjennom legater og annet.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5000

Materiale fra biobank:
Biomarkører strålebehandling
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst