Forskningsprosjekt


En klinisk studie av LEE011 i kombinasjon med letrozol for behandling av kvinner etter overgangsalderen med hormonreseptor positiv, HER2 negativ, ikke-kurabel brystkreft

Vitenskapelig tittel:
A randomized, double-blind, placebo-controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne fase III studien er å undersøke om kombinasjonsbehandling med LEE011 og Letrozol gir lengre symptomfri overlevelse enn standardbehandling med Letrozol hos postmenopausale kvinner med avansert hormonreseptor positiv, HER2-negativ brystkreft, og som ikke tidligere har vært behandlet for avansert brystkreft. Letrozol er standardbehandling for denne gruppen pasienter. Dette legemiddelet hindrer dannelse av kjønnshormoner og ettersom kjønnshormoner kan binde seg til kreftceller vil færre av disse kunne dele seg når man bruker Letrozol. Bruk av dette legemiddelet er godt kjent, og det gjelder også bivirkninger som vanligvis er lite til moderat alvorlige. LEE011 er en CDK4/6 kinasehemmer, og kan dermed også hemme celledeling i kreftceller. Dette legemiddelet har vært utprøvd hos 70 kvinner i tidligere studier. Kjente bivirkninger av LEE011 er lave nivåer av blodceller og blodplater, kvalme, oppkast, diare og nedsatt appetitt. I tidligere studier med LEE011 er tumorreduksjon observert , men man har begrenset kunnskap om hvilken effekt som kan oppnås ved kombinasjonsbehandling med Letrozol. Studien er en dobbeltblindet randomisert og placebokontrollert fase III studie. Studien er en multisenterstudie der 500 pasienter skal inkluderes internasjonalt, hvorav 15 i Norge. Pasienter, postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv, HER2-negativ avansert brystkreft uten tidligere behandling for avansert sykdom, skal i Norge rekrutteres fra egen pasientkohort ved Haukeland Universitetssykehus. De skal stratifiseres i henhold til om de har lunge- eller levermetastaser. Randomiseringen til Letrozol + LEE011 eller Letrozol + placebo er 1:1. Letrozol skal gis i standarddoser på 2,5 mg/dag daglig uten opphold, mens LEE011 skal gis i doser av 600 mg/dag i 21 dager etterfulgt av 7 dagers opphold. Behandlingen skal således gis i 28 dagers sykluser inntil sykdomsprogresjon. Studien varer inntil man har tilstrekkelig antall pasienter med forventet effekt, ut fra de styrkeberegninger som er gjort. Pasienter som ikke fullfører studien vil bli fulgt opp. Pasienter som har hatt effekt av behandlingen ved studiens slutt vil bli tilbudt å være med i en oppfølgingsstudie med aktiv medisin. Det primære endepunkt er progresjonsfri overlevelse, definert i henhold til tumorstørrelse målt ved MR eller CT. Sekundære endepunkter inkluderer sikkerhet og tolerabilitet av LEE011 i kombinasjon med Letrozol, responsrate og total overlevelse. Eksplorative endepunkter inkluderer farmakokinetikk av LEE011 og relaterte metabolitter samt undersøkelse av genetiske markører og proteinmarkører som kan ha betydning for prognose av behandling. Eksplorative endepunkter skal undersøkes i en tilleggsstudie som det innhentes separat samtykke til. Pasienter som vurderes som egnet til studien må gjennomgå en grundig undersøkelse ved screening, og følges deretter opp 2 ganger i den første behandlingssyklusen, deretter 1 gang/syklus. Opplysninger om pasienters sykdom, -utvikling og behandling skal hentes fra journal. Tumorstørrelse målt ved MR/CT vil bli undersøkt hver 8. uke de første 18 månedene, deretter hver 12 uke. Det skal tas blodprøver ved screening og deretter 1 gang/syklus for blodkjemi og hematologi, i tillegg skal det måles lipider og hormoner ved screening og etter hver 4. syklus. Det skal tas EKG ved screening og deretter 1 gang/syklus i de første 3 syklusene. Det skal innhentes vevsprøver fra tumor, enten fra diagnostisk biobank eller ved ny biopsi. Pasienten skal selv fylle ut spørreskjemaer omhandlende helserelatert livskvalitet hver 8. uke de første 18 månedene, deretter hver 12. uke. Farmakokinetikk skal undersøkes ved dag 15 i første syklus. Blod og tumorvev skal inngå i en tidligere godkjent biobank hos Novartis Norge AS (REK saksnummer 2010/24a) inntil analyse ved et sentralt laboratorium i USA. Det innsamlede biologiske materialet fra hovedstudien skal destrueres etter analyse, mens materialet i tilleggsstudie skal oppbevares i 15 år for mulige ytterligere undersøkelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2343 EudraCT-nummer: 2013-003084-61 Prosjektstart: 13.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hans Petter Eikesdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Novartis finansierer prosjektet. Økonomisk avtale forhandles parallelt med søknad til REK og kan ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Materiale fra biobank:
Forskningsbiobank 1311 Novartis Norge ICRO
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst