Forskningsprosjekt


Akuttbehandling av akutte hjerneslag i Finnmark

Vitenskapelig tittel:
Gjennomgang av tidsbruk i akuttfasen for alle pasienter som ble lagt inn på sykehus i Finnmark pga akutt hjerneslag i 2013. 

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å kartlegge tidsbruk ved innleggelser av pasienter med akutte hjerneslag i sykehus i Finnmark. Statistikk viser at så godt som ingen av de ca 100 pasientene fra Finnmark som hvert år utvikler akutt hjerneslag, mottar blodproppoppløsende medisin. Denne medisinen må gis innen 4,5 timer etter symptomdebut. Årsaken til manglende blodproppoppløsende behandling kan være lang transportvei til sykehus, men også andre tidstyver kan forklare dette. Eksempler er: Sein varsling av lege, sein varsling av ambulanse, feil transporttype, treghet på sykehus etter ankomst sykehus, dårlige rutiner på sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2255 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Harald Gunnar Sunde
Forskningsansvarlig(e):  Helse FInnmark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Vi gjør jobben i vanlig arbeidstid. Hjelp innhentes av ansatte i Helse Finnmark i vanlig arbeidstid.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1

Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2014 REK nord
09.01.2014 REK nord