Forskningsprosjekt


UNGT. Fra ung til voksen- helse i et utviklingsperspektiv.

Vitenskapelig tittel:
UNGT - fra ung til voksen – helse i et utviklingsperspektiv Forkortet: UNGT De fleste psykiske lidelser i voksen alder har sin start i ungdomstiden og utgjør den vesentligste andelen av sykdommer i ungdomstiden. Samtidig er det en nær sammenheng mellom psykisk helse og levekår og fysisk sykdom både i ungdomstiden og senere i voksen alder. UNGT er en epidemiologisk undersøkelse, som har som målsetting å være oppstarten til en longitudinell helseundersøkelse av ungdom, med spesielt fokus på 1) se sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, og deres relasjon til levekår og utdanning 2) se på endring i resiliens, mestring og sykdomsutvikling fra ungdomstiden til voksen alder. Ca. 3200 ungdom i videregående skole og deres foreldre inviteres til en spørreundersøkelse. Elever i 1. og 2. klassetrinn inviteres til en helsesjekk. Spørreundersøkelsen skal for elevene gjennomføres på skolen i skoletiden med et elektronisk spørreskjema.Samtykke innhentes elektronisk. Foreldre fyller ut skjema elektronisk i papirformat. Undersøkelsen vil dekke en rekke sentrale tema i ungdommers liv som psykisk og fysisk helse, levekår, skolegang, fysisk aktivitet og kosthold, rus, kultur, mestring og resiliens, søvn, kjønnssykdommer, etc. Helseundersøkelsen vil omfatte målinger av høyde/vekt, liv- og hoftevidde, BT og spytt- og blodprøver.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: De fleste psykiske lidelser i voksen alder har sin start i ungdomstiden og utgjør den vesentligste andelen av sykdommer i ungdomstiden. Samtidig er det en nær sammenheng mellom psykisk helse og levekår og fysisk sykdom både i ungdomstiden og senere i livet. Med UNGT ønsker vi å fokusere spesielt på risikoadferd som er høyfrekvent blant ungdom i nord som høy forekomst av drop-out fra videregående skole, angst/depresjon, suicidforsøk, rusbruk etc. Ungdomstiden er også en periode hvor viktig normalutvikling skjer, både fysisk med pubertetsmodning, kognitivt, emosjonelt og sosialt. De fleste barn/unge utvikler en god psykisk og fysisk helse. Vi ønsker å studere hvilke faktorer som fremmer og hvilke faktorer som hemmer utviklingen av en god helseadferd hos unge mennesker og hvordan disse forholdene virker inn på helsesituasjonen senere i livet. Økt og ny viten om hvordan bl.a levekår, skole, resiliens, psykisk og fysisk helse henger sammen danner grunnlaget for virksomme tiltak både av forebyggende og kurativ karakter. Formål: UNGTs formål er å samle inn spørreskjemadata og biologisk materiale som kan danne en database som grunnlag for flere typer av både planlagte og fremtidige forskningsprosjekt innen psykiatrisk og beslektet forskning. Det longitudinelle designet vil gi muligheter for å studere normale psykologiske og biologiske fenomen, utviklingspsykopatologi og samspillet mellom disse samt utvikling og endring i risiko- og beskyttelsesfaktorer fra ungdom til voksen alder. UNGT studiens hovedmål er • å studere psykisk helse i et utviklingsperspektiv fra ungdom til voksen alder med spesiell vekt på prediktorer av og forløpere til skjevutvikling og psykisk sykdom ved et longitudinelt design • gjennom kobling til registerdata (Medisinsk fødselsregister, etc) studere sammenhengen mellom psykisk helse i voksen alder og perinatale faktorer (mors helse, røyk i svangerskap, fødselsvekt og –høyde, Apgar score, amming etc) • å undersøke både biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle sider av ungdommers helse og utvikling ved innsamling av spørreskjema data og biologisk materiale for å studere sammenhenger og årsaksforhold for psykisk helse • å studere påvirkningen av genetikk, miljø og livsstil på resiliens, velvære og psykopatologi UNGT består av flere delprosjekter som både omfatter kliniske tilstander, psykologisk utvikling, levekår og adferd. UNGT gir muligheten for å se på samspillet mellom disse ulike områdene. Delprosjektenes mål er bla å studere . • skolefrafall og de faktorer både i skolen og ungdommenes liv og helse som fremmer og hemmer en god utdanningskarriere • effekten av røykesluttprogrammet www.slutta.no hos ungdom og hvilke faktorer som predikerer bruk og effekt av programmet • omfang og typer av negative helsemessige og sosiale konsekvenser av rusmiddelbruk blant ungdommer • risikofaktorer for angst, depresjon og selvskading hos ungdom som det er mulig å modifisere med tanke på forebygging • seleksjonsmekanismen til sosiale ulikheter i helse, herunder å undersøke om faktorer ved fødsel og fosterlivet (kobling til Medisinsk Fødselsregister) påvirker psykisk og somatisk helse i ungdomsår • sammen¬henger mellom type og mønstre av selvskading, affektregulering og spiseproblemer • hva som predikerer selvmordsrelatert adferd og selvskading og endring av denne fra ungdomstiden til voksen alder • nivå av fettsyrer (LC-PUFA) hos ungdom og dets betydning for på symptomer av oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet • prevalensen av mobbing på internett og sammenhengen med psykisk helse • å etablere et panel i Biobanken av analytere som kan analyseres til å vise kvalitet av lagrede blodprøver etter 1, 3, 7, 10 år og etablere metoder og rutiner til å montere blodprøve kvalitet i ulike lagrings temperaturer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1827 Prosjektstart: 06.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  RBUP Nord
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD grad i helsevitenskap, Nivå: PhD- grad
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord