Forskningsprosjekt


Forekomsten av psoriasis i Nord-Trøndelag.

Vitenskapelig tittel:
Prevalens av psoriasis i Nord-Trøndelag. Validering av et spørreskjema.

Prosjektbeskrivelse:
Psoriasis er en vanlig sykdom med antatt prevalens (forekomst) i Norge mellom 0,2 og 4,8%. Kunnskapen om prevalensen av psoriasis i Norge er basert på innleverte egenrapporteringsskjema uten at positive responser er validert (Tromsø-studien, 1985) og det er behov for nye studier. Vi ønsker å finne prevalensen for psoriasis i Nord-Trøndelag ved å validere spørreskjema 1 fra HUNT3: "Har du eller har du noen gang hatt psoriasis?". Vi planlegger å kalle inn ca 150 personer som har svart ja og ca 250 personer som har svart nei på dette skjemaet for å finne den "sanne" prevalensen av psoriasis i befolkningen og for å angi spørreskjemaets sensitivitet, spesifisitet, positive prediktive og negative prediktive verdi. Dette vil igjen danne grunnlaget for vår videre epidemiologiske forskning om psoriasis og en rekke komorbiditeter som diabetes, hypertensjon, overvekt, malignitet m.m.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2259 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingrid Snekvik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
04.12.2009 REK midt