Forskningsprosjekt


Arbeid og integrering i samfunnet for ryggmargsskadde

Vitenskapelig tittel:
Work and integration in society for spinal cord injuried people

Prosjektbeskrivelse:
Deltagelse i arbeidslivet er for mange av stor betydning for deres identitet og selvrealisering, mens det for andre intar en mindre viktig plass i livet. Selv om arbeidslinja står sentralt i rehabilitering og velferdspolitikk i de nordiske land, vet vi relativt lite om årsaker og konsekvenser av å vende tilbake til arbeid etter skade blant ryggmargsskadde. Formålet med denne studien er å studere aktivitet og deltagelse i arbeidslivet i et norskt og internasjonalt perspektiv, der vi studerer mulige årsaker og konsekvenser av at ryggmargskadde er i arbeid. På mikro-nivå studeres dette i lys av enkeltindividers bakgrunn og livssituasjon, funksjonsevne, motivasjon og smerte, på meso-nivå i forhold til rehabiliteringstiltak og på makro-nivå i lys av velferds- og forsikringsordninger. Studien har en observasjons-, krysseksjonell-, retrospektiv- og komparativ design. Dataanalysen skjer i form av beskrivende statistikk, flernivåanalyse, regresjonsanalyse, mm. Studien baseres i hovedsak på spørreskjemadata som samles inn postalt, via internet eller gjennom telefonintervjuer av ryggmargsskadde i Norge, Danmark, Sveits, Italia, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Spania, Tsjekkia, Ukraina, Australia, New Zealand og Canada.For Norges del er framfor alt komparasjonen med Sveits av særlig interesse med en langt høyere andel av rms i arbeid etter skade enn det vi trolig finner i Norge. Dette er den første internasjonale studien i sitt slag som analyserer årsaker og konsekvenser av arbeidsmarkedsdeltagelse blant ryggmargsskadde. Studien er dels viktig i forhold ttil å kunne identifisere faktorer som fremmer/hindrer arbeidsdeltagelse, dels i forhold til å kunne gi råd og veiledning i ulike måter å være integrert i samfunnet på.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1708 Prosjektstart: 16.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Annelie Schedin Leiulfsrud
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: "Labour Market integration of Persons with Spinal Cord Injuries - an international comparative study". Prosjektet ledes av dr. Jan Reinhardt ved Swiss Paraplegic Research-Sveits i samarbeid med European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF), LARS og nasjonale prosjektledere.
Behandlet i REK
DatoREK
02.11.2009 REK midt
19.08.2016 REK midt