Forskningsprosjekt


Effekt av kroppsvekt, lavkaloridiett og fedmekirurgi på legemidlers biotilgjengelighet og metabolske parametere

Vitenskapelig tittel:
Impact of body weight, low calorie diet and bariatric surgery on drug bioavailability and metabolic parameters

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan legemidlers biotilgjengelighet og metabolske parametre påvirkes av fedmekirurgi (gastric bypass operasjon, GBP gruppen), sammenlignet med effekten hos overvektige pasienter på lavkaloridiett (VLCD gruppen). Videre skal de samme parametere undersøkes hos normalvektige pasienter som fjerner galleblæren (kontrollgruppe). Det er tidligere påvist at biotilgjengeligheten av legemidlet atorvastatin økte 6 uker etter fedmekirurgi for deretter å bli normalisert 2 år etter operasjonen. Det ble også funnet en sammenheng mellom pasientens vekt og uttrykket av et legemiddelmetaboliserende enzym (CYP3A4). Denne studien vil undersøke om effekt av kroppsvekt på biotilgjengeligheten gjelder for legemidler som bruker andre enzymsystemer, og om vektreduksjon i seg selv eller fedmekirurgi kan være årsak til forandring. I studien skal biotilgjengelighet og omsetning av en kombinasjon av 5 ulike legemidler i tillegg til koffein undersøkes. Legemidlene er losartan, omeprazone, midazolam, digoxin og rosuvastatin. Legemidlene skal ikke påvirke hverandres farmakokinetikk og blir gitt i små doser slik at de ikke skal kunne medføre skade for pasienten. Resultatene av undersøkelsene vil kunne ekstrapoleres til å gjelde andre legemidler som metaboliseres via de samme enzymsystemene som testlegemidlene. Om lag 100 pasienter som er henvist til Sykehuset i Vestfold for behandling av sykelig overvekt eller fjerning av galleblæren skal inngå i prosjektet. GBP-gruppen og VLCD-gruppen må møte til totalt 7 ekstra besøk på sykehuset, av disse vil fire være lange besøk på ca. 13 timer. Kontrollgruppen må kun møte til ett ekstra besøk på 13 timer. For GBP og VLCD gruppen skal studien vare i 2 år, med undersøkelse av biotilgjengelighet av legemidlene ved inklusjon, etter 9 uker og etter 2 år. I løpet av 13-timers besøkene skal det tas en rekke blodprøver. Det skal i tillegg tas avføringsprøve samt vevsprøve fra subkutant fett. I forbindelse med operasjon skal det fra GBP gruppen og kontrollgruppen tas en rekke vevsprøver fra tarm, lever og muskel. Det skal undersøkes et genpanel som består av en samling gener og genetiske varianter som er relevante for farmakokinetikken til legemidlene som inngår i studien eller er assosiert med fedme. GBP gruppen skal gjennomgå gastroskopi ved tre anledninger. Helseopplysninger skal i hentes fra pasientens journal. Ved tre anledninger skal deltakerne fylle ut spørreskjemaer vedrørende angst, depresjon, betydning av vekt for livskvalitet, helse og velvære, følelser om vekt, matvaner og sult. For å redusere risiko for reaksjon på digoksin (hjertemedisin), vil det bli tatt EKG av alle. Blod-, vevs- og avføringsprøver skal inngå i biobank ved Sykehuset i Vestfold med ansvarshavende Jøran Hjelmesæth, med samme varighet som prosjektet. Biologisk materiale skal utføres til Sverige, Tyskland og USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2379 Prosjektstart: 03.02.2014 Prosjektslutt: 01.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er et samarbeidsprosjekt der alle parter bidrar økonomisk, men i ulik grad.
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst i Tønsberg og Universitetet i Oslo bidrar hovedsakelig i form av arbeidskraft, infrastruktur, operasjonstid og lignende.
AstraZeneca R&D vil bekoste mye av analysekostandene, transport av prøver og i tillegg dekke kostnader til 3 års lønn for en stipendiat henholdsvis hos Senter for sykelig overvekt og Universitetet i Oslo. De vil også dekke kostander for 50% studiebioingeniør, 50% sekretær og
40 % klinisk ernæringsfysiolog hos Senter for sykelig overvekt over de 3-4 årene som studien går.

Økonomisk avtale holder på å utarbeides og vil bli ettersendt.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
COCKTAIL-13
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst