Forskningsprosjekt


Familie, helse og trygding.

Vitenskapelig tittel:
Familie, helse og trygding. Prosjekter for anvendelse av kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og FD-Trygd

Prosjektbeskrivelse:
Sykefravær og uføretrygd er et økende samfunnsproblem. Samtidig har vi en historisk høy arbeidslivsdeltakelse blant småbarnsforeldre. Prosjektet vi søker tillatelse til skal utføres av Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid med Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Formålet er å undersøke hvordan eksklusjon fra arbeidslivet blant småbarnsforeldre henger sammen med familiære, sosiale, yrkesmessige og helsemessige faktorer, og hvilke konsekvenser dette har for barns utvikling. Vi ønsker å kople data fra Den norske mor og barn- undersøkelsen (MoBa) til forløpsdatabasen FD-Trygd i SSB. Med denne koblingen er det mulig å undersøke i hvilken grad faktorer som for eksempel psykiske og somatiske plager, partnerstøtte, og langtids opphold hjemme med barnet, påvirker deltakelse i arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. Videre ligger det til rette for å studere hvordan mors og fars deltakelse i arbeidslivet, sykefravær og trygding påvirker barns utvikling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2142 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2009 REK vest
08.05.2014 REK vest
18.08.2016 REK vest