Forskningsprosjekt


5 års mortalitet for pasienter som er behandlet for alvorlig pneumoni på en intensivavdeling – en retrospektiv studie.

Vitenskapelig tittel:
Cause-specific 5 years mortality rates in patients treated for severe pneumonia with mechanical ventilation in an ICU - a retrospective study.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at pasienter med alvorlig lungebetennelse som trenger behandling på en intensivavdeling har en sykehusdødelighet på 16-46%. Pasienter som overlever sykehusoppholdet har en økt dødelighet i årene som følger sammenlignet med normalbefolkningen. Det er gjort få studier på langtidsoverlevelse (mer enn 1 år) på denne pasientgruppen. Årsaken(e) til den økte dødeligheten er uklar da det er gjort få studier på dette, men det kan se ut som om tilleggsykdommer og alder er av betydning. Denne retrospektive studien har til hensikt å undersøke langtidsoverlevelsen (5 år) til denne pasientgruppen, og å undersøke årsakene til død etter utskrivelse. Målet ved studien er å vurdere resultatene ved Akershus universitetssykehus opp mot de få internasjonale studiene som er gjordt på denne pasientgruppen. Ved å undersøke dødsårsakene til pasientene etter utskrivelse vil studien bidra til å øke kunnskapen om denne pasientgruppen slik at man eventuelt senere kan gjøre intervensjoner for å bedre prognosen for langtidsoverlevelse. Pasienter over 18 år som har vært innlagt på intensivavdelingen på AHUS i perioden 01.01.1997 – 31.12.2006 med primær diagnosen pneumoni og med behov for respiratorbehandling over 24 timer skal inkluderes. Det dreier seg om 2-300 pasienter. Data fra pasientenes pasientjournal skal kobles til data fra Dødsårsaksregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2338 Prosjektstart: 02.02.2014 Prosjektslutt: 02.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Vegard Dahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er ikke beregnet utgifter til denne studien. Forskningen vil bli gjort bl.a. i overlegepermisjoner og fritid. Brev til studiedeltakerne vil bli finansiert av AHUS.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst