Forskningsprosjekt


Rotavirusinfeksjon i Norge og effekt av vaksinasjon mot rotavirus

Vitenskapelig tittel:
Forekomst av rotavirusinfeksjon i Norge og beskyttende effekt av vaksinasjon mot rotavirus

Prosjektbeskrivelse:
Rotavirus er den vanligste årsak til gastroenteritt blant småbarn og bidrar til en betydelig sykdoms- og samfunnsøkonomisk byrde. I statsbudsjettet 2014 foreslås at rotavirusvaksine innføres i det norske barnevaksinasjonsprogrammet fra sommeren 2014. Det er viktig å kartlegge sykdomsbyrden av rotavirus i Norge før vaksinen innføres samt å studere vaksinens effekt på sykdomsforekomst i befolkningen og mulige risikofaktorer for vaksinesvikt. Prosjektet vil bruke data fra nasjonale helseregistre om sykehusinnleggelser og konsultasjoner i allmennpraksis forårsaket av gastroenteritt for å kartlegge sykdomsbyrden. Prosjektet vil også gjennomføre aktiv overvåking av rotavirusinnleggelser ved barneavdelinger før og etter vaksineinnføring, og gjennom en kasuskontrollstudie studere "vaccine effectiveness". Prosjektet er viktig for vurdering av nytten av innføring av vaksinen barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og vil også gi kunnskap til land som vurderer å innføre slik vaksinering. Studien består av 3 delstudier: Delstudie 1 er en retrospektiv registerstudie som skal kartlegge forekomst og trender av akutt gastroenteritt inkludert gastroenteritt forårsaket av rotavirusinfeksjon før innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ved hjelp av Norsk pasientregister (NPR) og Norsk helseøkonomiforvaltning (HELFO)/KUHR-databasen Delstudie 2 skal samle data prospektivt gjennom aktiv samtykkebasert overvåking av akutt gastroenteritt hos barn over 5 år på utvalgte barneavdelinger i løpet av en rotavirussesong før vaksineinnføring og i minst tre år etter vaksinen er tatt i bruk. Delstudie 3 er en kasus-kontrollstudie med oppstart etter innføring av rotavirusvaksinen der kasus er rotaviruspositive pasienter (rekruttert i delstudie 2) og kontroller er barn fra 2 grupper: 1) rotavirusnegative pasienter (også rekruttert i delstudie 2) og 2) barn som er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2038 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Bruun
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Folkehelseinstituttet

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000000

Materiale fra biobank:
Rotavirusbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst
05.05.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
08.06.2015 REK sør-øst
21.09.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
20.09.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst