Forskningsprosjekt


Samiske selvmord? - Hvordan forstår samer selvmord i samiske samfunn?

Vitenskapelig tittel:
"Samiske selvmord? - Hvordan forstår samer selvmord i samiske samfunn?" En kvalitativ fokusgruppeintervjustudie

Prosjektbeskrivelse:
Selvmordsproblematikk er et alvorlig samfunnsproblem i arktiske strøk og urfolk har generelt en høyere selvmordsrate enn majoritetsbefolkningen. Et tilsvarende mønster er funnet blant samer i Nord-Norge. Studiens problemstilling er "Hvordan forstår og kontekstualiserer samer selvmord i samiske samfunn?". Det vil bli anvendt kvalitativ fokusgruppeintervju som metode. Det vil bli gjennomført fem fokusgruppeintervjuer i ulike samiske områder. Deltakernes oppfatninger vil bidra å gi økt forståelse og kunnskap om kontekstens betydning for selvmord blant samer i Norge. Denne type studier (kvalitative med fokus på kultur og kontekst) er etterspurt i suicidologien internasjonalt, og vil kunne gi nyttig kunnskap i forhold til klinisk arbeid med suicidale samiske pasienter og implementering av kultursensitive selvmordsforebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2148 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Cathrine Silviken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien finansieres med interne midler fra SANKS og det vil bli søkt eksterne finansieringskilder slik som SANKS FoU-fond.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord