Forskningsprosjekt


Helsetjenestens håndtering av pasienters alkoholoverforbruk - en kvalitative forskningsstudie

Vitenskapelig tittel:
A cultural taboo? The muted issue of alcoholabuse

Prosjektbeskrivelse:
Mye tyder på at alkoholoverforbruk er en viktig faktor ved mange akutte skader og sykdommer i helsetjenesten og at alkoholproblemer kan være vanskelig å snakke om. Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om faktorer som kan bidra til tausheten rundt alkoholproblemer og implikasjoner av dette. Den overordnede målsettingen er å bidra til bedre helsetjenester for disse familiene. Gjennom kvalitative intervjuer med helsepersonell fra somatisk sykehus vil vi studere deres opplevelser og refleksjoner knyttet til hendelser der pasienter innlegges med sykdom eller skader som kan forbindes med alkoholforbruk. Vi ønsker å få informasjon om hvilke utfordringer og dilemmaer de opplever. Man vil også intervjue de som har vokst opp i familier med alkoholproblemer om deres opplevelser og tanker i forbindelse med familiens møter med helsetjenesten. En ønsker å få informasjon om behov som kunne vært bedre dekket og tanker om hvordan helsetjenesten skal få til dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2063 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Werner
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus (Ahus), HØKH
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norges forskningsråd. Økonomiske avtaler mellom HØKH/Ahus og Forskningsrådet ettersendes dersom prosjektet ansees som innenfor REKs mandat.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 45

Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst