Forskningsprosjekt


Endring i forskrivningsmønster av psykofarmaka i sykehjem

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med demenssykdom utgjør en stor andel av sykehjemspopulasjonen. De fleste demenspasienter får som ledd i sykdommen tilleggssymptomer (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer), som agitasjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, depressive symptomer, apati og vandring. Dette er ofte en stor utfordring for sykehjemspersonalet og det blir dermed titt forsøkt medikamentell behandling av symptomene. Behandling med ulike psykofarmaka har imidlertid begrenset effekt, og kan også medføre uheldige og alvorlige bivirkninger. I løpet av de siste 10-20 årene har det blitt registrert flere nye psykofarmaka i Norge, bl.a. såkalt atypiske antipsykotika, ssri-antidepressiva og ikke-benzodiazepin hypnotika. Kartlegging av endringer i forskrivningsmønster til sykehjemspasienter over tid er en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten av psykofarmakoterapien. Formål Undersøke foreskrivningsmønster av psykofarmaka i sykehjem i perioden 1997-2007 og belyse endringer i omfang av forskrivning, valg av preparater og brukermønster. Resultatene sammenholdes deretter med terapianbefalinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1722 Prosjektstart: 30.10.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sabine Ruths
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for samfunnsmedisinske fag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk-odontologisk fakultet UiB, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Avvist - Sluttmelding ikke aktuelt
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord