Forskningsprosjekt


Biomarkører ved lungefibrose

Vitenskapelig tittel:

Biomarkers in pulmonary fibrosis: a comparative study of patients with idiopathic pulmonary fibrosis and pulmonary fibrosis associated with connective tissue diseaseProsjektbeskrivelse:
Lungefibrose omfatter en heterogen gruppe sykdommer. Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) er en kronisk, progressiv sykdom av ukjent årsak, begrenset til lungene. Lungefibrose kan også være manifestasjon ved mange bindevevssykdommer. IPF og lungefibrose ved bindevevssykdom kan ha lik klinisk og radiologisk presentasjon, og begge kan føre til organsvikt og død, men terapirespons og prognose er forskjellig. De diagnostiske kriteriene er basert på CT thorax og/eller kirurgiske lungebiopsier, kompliserte og kostbare undersøkelser som må tolkes av radiologer og patologer med spesialkompetanse. Biomarkører er surrogater for kliniske utfallsvariabler. Det skal her gjøres en sammenliknende studie av to godt karakteriserte pasientgrupper; IPF og lungefibrose relatert til bindevevssykdom. Hensikten er å identifisere biomarkører i blod og bronkialskyllevæske som er felles/forskjellige for de to tilstandene og teste disse opp mot kliniske utfallsvariabler med tanke på diagnostisk og prognostisk nytte. Det skal inkluderes 40 pasienter med verifisert lungefibrose, 20 med IPF og 20 med systemisk bindevevssykdom. Det skal innhentes opplysninger fra pasientjournal, og det skal gjøres en klinisk undersøkelse som inkluderer måling av blodtrykk, EKG, blodprøvetaking, lungefunksjonstest, gangtest, CT thorax, ekkokardiografi, samt bronkoskopi m/bronkialskylling. Blod og bronkialskyllevæske skal lagres i den generelle biobanken «Biologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen», der ansvarshavende er Johny Kongerud.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2358 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: may brit lund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egne forskningsmidler på Lungeavdelingen og Revmatologisk seksjon, OUS Rikshospitalet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Materiale fra biobank:
Biologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst