Forskningsprosjekt


Farmasøytisk oppfølging av pasienter med hjertesykdom - en kvalitativ studie av pasientenes erfaringer

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien har sitt utspring fra en randomisert studie som har som mål å lage en prosedyre for farmasøytisk oppfølging av pasienter og deres legemiddelbehandling (REK Nord 173/2008). Voksne pasienter med etablert koronarsykdom randomiseres inn i en intervensjons- eller en kontrollgruppe, der førstnevnte gruppe følges opp i ett år etter utskrivning fra sykehus. Oppfølgningen omfatter identifisering av legemiddelrelaterte problemer, samt pasientinformasjon/opplæring. Det ønskes nå å belyse nærmere hvordan pasientene i intervensjonsgruppen opplever oppfølgingen fra klinisk farmasøyt. Hensikten er å få innsikt i hvordan pasienter erfarer denne oppfølgingen, for slik å kunne forstå hvilke forhold som i pasientperspektiv er av betydning i oppfølgingen. Studien er en mastergradsprosjekt og vil benytte seg av kvalitative metoder. Det er planlagt å gjennomføre semistrukturerte intervju av en heterogen gruppe av 4-5 pasienter fra intervensjonsgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2118 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Småbrekke
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord