Forskningsprosjekt


Et bruker- og profesjonsperspektiv på lærings- og endringsprosesser etter hjerneslag. En sammenligning av rehabiliteringsprosessen i Norge og Danmark.

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal frembringe kunnskap om hvilke behov personer med hjerneslag erfarer gjennom rehabiliteringsforløpet og hvordan de håndterer sine endrede livsbetingelser. Fokus rettes mot forholdet mellom bruker og fagpersoner med særlig vekt på å identifisere hvordan behov understøttes, kontinuitet skapes og hvordan muligheter for læring og endring formes. Rehabiliteringsforløp i Norge og Danmark sammenlignes, der demografiske og geografiske forhold, fagutøvelse, sykehus- og kommunestørrelse og måter å organisere tjenestene på betyr for brukerens læring og endringsprosess. Siden organiseringen av rehabilitering er preget av større grad av spesialisering i Danmark enn i Norge, er det et mål å undersøke om særpreg og lokal variasjon preger rehabiliteringsforløpene, eller om det i større grad dreier seg om generelle mønstre og felles individuelle og faglige trekk. Hvordan små kommuner skal kunne ivareta forpliktelsene til sine innbyggere med behov for høy ekspertise aktualises.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1920 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 27.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Inngår som en del av forskningsaktiviteten til forskerne v/ IHO, UiT. Det vil bli søkt om ekstern finansiering av drift og eventuelt frikjøp/ lønn til forskerne i en tidsavgrenset periode.  

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 5

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst