Forskningsprosjekt


24/7 telefonsupport etter hjertekirurgi

Vitenskapelig tittel:

The impact of 24/7 phone support on readmission after aortic valve replacement,

a randomized clinical trialProsjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å teste mulig positiv effekt av en innovativ, lavkostnad pasientsentrert intervensjon som gir pasienten mulighet for 24/7 (døgnåpen) tverrfaglig oppfølging første måned etter hjertekirurgi. Målet er at pasientene skal føle seg tryggere i perioden etter operasjonen. Bakgrunnen for prosjektet er at etter utført aortaklaff operasjoner utskrives pasientene fra sykehuset innen en uke. Dårlig kvalitet på oppfølging etter utskrivelse fra sykehus har vært fremmet som en årsak til den økte forekomsten av reinnleggelser til sykehus. Spesielt første måned etter hjerteoperasjon rapporterer fortsatt pasienter symptomer på angst, depresjon og smerter. Manglende kontakt med sykehus i denne perioden oppleves vanskelig for pasienter og pårørende. 286 deltakere skal rekrutteres blant pasienter som har fått utført aortaklaffkirurgi ved Oslo universitetssykehus. Deltakerne fordeles tilfeldig til enten en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Kontrollgruppen får normal oppfølging, mens intervensjonsgruppen får mulighet for 24/7 telefonsupportoppfølging; deltakerne i intervensjonsgruppen vil også bli ringt opp etter 7 og 14 dager for å sikre at pasienten har det bra og svare på eventuelle spørsmål. Alle deltagere skal fylle ut spørreskjemaer for å kartlegge symptomer på angst, depresjon og livskvalitet til sammen fem ganger: ved studiestart og 1,3,6 og 12 måneder etter operasjon. I tillegg vil data om reinnleggelser og fastlegekonsultasjoner innhentes og sykdomsinformasjon vil innhentes fra pasientens journal på sykehuset.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2031 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Irene Lie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt om midler til stipendiat fra Helse Sør Øst. Får svar rundt jul.
Prosjektleder og legene i forskergruppen er ansatt ved Oslo universitetssykehus. En medveileder ansatt ved Høyskolen i Olso og Akershus. En medveileder ansatt som professor ved KU Leuven universitetet i Belgia

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 286

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst