Forskningsprosjekt


Anal sfinkterskade og livskvalitet

Vitenskapelig tittel:
Er det sammenhenger mellom grad av analsfinkterskade og plager etter denne, og livskvalitet med fokus på seksuell funksjon, og vil i så fall self-efficacy kunne påvirke slike sammenhenger?

Prosjektbeskrivelse:
God kvinnehelse er en viktig forutsetning for sikre kvinners posisjon i samfunnet. Faktorer som har innvirkning på kvinners helse, anses derfor som et viktig forskningsområde i et helsefremmende perspektiv. I senere år har det blitt en økt forståelse for at god seksuell helse er en viktig faktor i menneskers generelle opplevelse av livskvalitet. Det å føde barn kan tenkes å ha stor innvirkning på kvinners generelle livskvalitet og seksuelle helse. Hensikten med studien er å fremskaffe kunnskap om kvinner med fødselsrelatert skade i endetarmens lukkemuskulatur, og om det er sammenhenger mellom grad av denne skaden og livskvalitet med fokus på seksuell funksjon, og om mestringstillit i så fall påvirker denne sammenhengen. Formålet med studien er å fremskaffe kunnskap om hvordan analsfinkterskade virker inn på kvinners helse, og å bruke den kunnskapen i oppfølgings- og informasjonsarbeidet som rettes mot kvinner som har født. Det inviteres 342 kvinner til å svare på spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1867 Prosjektstart: 02.12.2013 Prosjektslutt: 04.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann-Karin Valle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Masterstudenten er i lønnet permisjon fra OUS, for å fullføre masterstudiet. Utgifter til studiet vil dekkes av studentens lønnsmiddler.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 342

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helse og empowerment, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst