Forskningsprosjekt


Studie av proteinuttrykk og genuttrykk i myelomatose

Vitenskapelig tittel:
Protein expression profile and mutational analysis in multiple myeloma.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å kunne definere undergrupper av myelomatosepasienter ved å relatere proteinuttrykk og genetiske aberrasjoner i beinmargen, med kliniske data. Det skal benyttes bl.a. genetiske analyser, og immunohistokjemiske metoder på beinmargsbiopsier for å kartlegge uttrykk av spesifikke molekyler, samt deres lokalisasjon. Man skal også innhente journalopplysninger. Analysene skal gjøres på både beinmargsbiopsier hentet fra Diagnostisk Beinmargsbiobank, St. Olavs Hospital (ansvarshavende: Harald Arset), samt på alle fremtidige biopsier i vanlig rutinediagnostikk. Det søkes om fritak fra samtykkekravet (men med informasjonsskriv om reservasjonsrett) for allerede innsamlede vevsprøver. Det skal innhentes bredt samtykke (standardskriv fra Regional forskningsbiobank Midt-Norge) for den prospektive innsamlingen av vevsprøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2106 Prosjektstart: 02.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Emadoldin Feyzi
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Avdelingen for blodsykdommer. Samarbeidsorganet mellom NTNU og Helse Midt-Norge

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Sluttmelding/publikasjon: Søknaden trekkes tilbake. Studien er ikke påbegynt
Materiale fra biobank:
Diagnostisk Beinmargbiobank
Benmarg Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
04.04.2014 REK midt