Forskningsprosjekt


Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter

Vitenskapelig tittel:

En randomisert kontrollert studie som sammenligner tverrfaglig, pedagogisk-psykologisk behandling ved Smerteavdelingen ved UNN mot veiledet oppfølging i primærhelsetjenestenProsjektbeskrivelse:
Hovedspørsmålet som skal besvares i dette prosjektet er om et ressurskrevende, tverrfaglig behandlingsprogram er mer effektivt enn enklere intervensjoner i behandling av kronisk smerte. På grunnlag av denne problemstillingen formuleres tre forskningsmål: 1) Hva karakteriserer smertepasientgruppen? 2) Vil et tverrfaglig tilbud kunne redusere smerte og øke egenmestring/funksjon mer enn oppfølging hos spesialist? 3) Hvilke pasientgrupper beskrevet med sosiodemografiske og kliniske data kunne profitere best på de to ulike tilnærmingene? Prosjektet inngår som en selvstendig del av en nasjonal multisenterstudie, og forskningsgruppen som skal utføre studiet består av personer fra forskningsmiljøene ved NTNU og OUS. Pasientene som skal inkluderes er henvist til Smerteavdelingen ved UNN og må ha hatt smerter minst 6 måneder for å bli inkludert. 300 deltakere vil bli tilfeldig inndelt i to behandlingsgrupper. Den ene gruppen vil få oppfølging i primærhelsetjenesten. Den andre gruppen vil få en pedagogisk-psykologisk intervensjon. I undersøkelsen inngår en rekke validerte effektmål som har vært benyttet i tidligere internasjonal forskning, med formål å evaluere de ulike dimensjoner ved kronisk smerte. Med en grundig kartlegging av hver pasient vil forskerne også kunne avklare hvilke sub grupper som responderer eller ikke responderer på de to behandlingsløpene. Det skal benyttes måleinstrumenter som blant annet skal måle smerte, søvn, angst og depresjon, livskvalitet, verstefallstenking, tro på egen mestringsevne. Det skal i tillegg registreres demografiske opplysninger, kliniske data om psykologisk og somatisk komorbiditet, medikamentforbruk og bruk av helsetjenester i og utenfor sykehus. Data skal samles inn før behandling og etter 6 og 12 mnd. For noen av pasientene kan det oppleves som en belastning å måtte fylle ut så mange skjemaer. Andre pasienter kan oppleve det som lærerikt. Oppfølgingstiden begrenses til 1 år. Etter avsluttet studie kan de som behandles i primærhelsetjenesten få tilbud om gruppebehandling hvis den viser seg mest effektiv.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1880 Prosjektstart: 01.07.2014 Prosjektslutt: 01.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om forskningsmidler fra Helse Nord til en et PhD kandidat og til etablering av et system for elektronisk datalagring.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst