Forskningsprosjekt


Depresjon blant russisk språklige innvandrere i Norge

Vitenskapelig tittel:

Depression among Russian speaking immigrants in Norway: a qualitative study of disease narrativesProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er rettet mot å forbedre forståelse av depresjon i krysskulturell sammenheng: både fra pasientens, behandlernes og samfunns ståsted. Hovedfokus er på forbedring av helsetjenestetilbud til stadig økende pasientgruppe som kommer fra tidligere Sovjetiske Republikker (Russiskspråklige innvandrere). Ifølge forskningslitteratur, depresjon og andre psykiske lidelser er signifikantlig mer utbredt blant pasienter i denne immigrantsgruppa i sammenligning med innvandrere fra Vestlige land eller den norske befolkning. Samtidig finnes det fortsatt ikke kliniske retningslinjer og behandlingstilbud i Norge som er tilpasset til den pasientgruppa. Den type tilbud har vært etterspurt av både klinikere og spesialister i forskjellige fagfelt. Hovedmål i vår prosjekt er å undersøke sykdomserfaringer og forklaringsmodeller, helserelatert atferd, mestringsstrategier og holdninger til behandlingstilbud blant Russiskspråklige pasienter med diagnostisert klinisk depresjon som bor i Norge; undersøke
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1692 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Grigory Rezvy
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Nord

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 30

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet har ikke fått finansiering og aldri vært startet
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord