Forskningsprosjekt


Register- og biobankstudien ved Senter for sykelig overvekt - Innhenting av langtidsoppfølgingsdata

Vitenskapelig tittel:
Innhenting av langtidsoppfølgingsdata, kvalitetsikring og videreutvikling av faglig design i Register- og biobankstudien ved Senter for sykelig overvekt

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å videreutvikle Register-og biobankstudien (REK sør-øst saksnummer S-05175) ved Senter for sykelig overvekt (SSO) ved Sykehuset i Vestfold til også å omfatte langtidsoppfølging av individuelle pasientforløp. Per i dag er ca 4000 sykelig overvektige inkludert. Det er for lite dokumentasjon til å besvare viktige problemstillinger innen overvektsbehandlingen. Det er derfor behov for videre forskning og identifisering av kunnskapshull. For dette formål planlegges det et langsiktig kvalitetsregister for kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av sykelig overvekt. Man ønsker å videreutvikle register- og biobankstudien ved SSO til også å omfatte langtidsoppfølging av individuelle pasientforløp 8-10 år etter behandling. Dataene skal brukes til kvalitetssikring av behandling, prosedyrer og andre tiltak. Ved oppfølgingsundersøkelser 8-10 år etter behandlingsstart skal det registreres blodtrykk, puls, høyde, vekt, livvidde, hoftevidde og halsomkrets.. Spørreskjema er planlagt utfylt elektronisk. Spørsmålene omfatter: spiseatferd, psykisk helse, helserelatert livskvalitet, søvnvaner, spisevaner/kost/ernæring, korrigerende kirurgi etter vektreduksjon, komplikasjoner under eller etter overvektsbehandling. I blodprøver skal man bestemme glukose, HbA1c, CRP, Hb, MCV, ALAT, AFOS, GGT, albumin, total-kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, vit B12, m.fl. Blodprøver vil bli lagret i en eksisterende forskningsbiobank ved SSO. Prøvene vil bli brukt for senere analyser til forskningsformål. Datainnsamlingen er planlagt startet sommer 2014 og skal gjennomføres prospektivt i 20 år. Man vil kartlegge hvordan det går med dem med overvekt og fedme over tid og ønsker derfor å kunne koble informasjonen til andre offentlige registre i Norge. Man ønsker derfor tillatelse til å innhente informasjon om pasienten fra disse registrene i forbindelse med forskningsprosjekter. Det foreligger samtykke for helseopplysninger, kliniske data og blodprøve samlet inn i Register- og biobankstudien. Man vil innkalle alle som har vært behandlet i SSO til en oppfølgingsdag 8-10 år etter oppstartet behandling og det skal innhentes nytt samtykke for langtidsoppfølgingsdata og blodprøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/433 Prosjektstart: 04.03.2014 Prosjektslutt: 04.03.2034

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er fullfinansiert av Sykehuset i Vestfold og Helse Sør-Øst og det kan være aktuelt å søke om offentlige og private midler i tillegg for forskningsprosjekter. Det er ingen planer om kommersiell utnyttelse av prosjektet.

Utvidelsen av registeret til å omfatte langtidsoppfølgingsdata vil i første omgang ikke kreve ytterligere bemanning eller økonomiske midler ut over det vi har tilgjenngelig ved SSO per tid. Oppfølgingskonsultasjonen er et ledd i vår behandlingslinje og vanlige takster kan derfor benyttes.



Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad Medisin, Nivå: PhD / Post doc
Materiale fra biobank:
Overvektsprosjektet i Helse Sør
Behandlet i REK
DatoREK
27.03.2014 REK sør-øst