Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for nevrologiske antistoffer

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om opprettelse av generell forskningsbiobank for å samle biologisk materiale til fremtidig forskning som har som mål å avklare antistoffmedierte patogene mekanismer ved paranoeplastiske/autoimmune nevrologiske sykdommer. Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en heterogen sykdomsgruppe hvor pasientene har alvorlige nevrologiske utfall. Nevrologisk forskningslaboratorium ved Haukeland universitetssjukehus har siden 1994 analysert prøver for onkonevralt antistoff eller nevronantistoffer. Resterende serum/ cerebrospinalvæske fra analyser har blitt lagret i diagnostisk biobank. Det søkes nå om å flytte prøver over i en generell forskningsbiobank. Alle forskningsprosjekter som skal benytte materiale fra den generelle forskningsbiobanken, vil søke REK om forhåndsgodkjenning. Det søkes om å inkludere alle nye positive prøver og like mange negative kontroller fortløpende fram til 2020. Estimert antall prøver totalt vil være ca. 800. Det vil bli innhentet samtykke for de prospektive prøvene. For de retrospektive prøvene søkes det fritak fra samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1503 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.1994

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Christian Vedeler
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Finansieringskilder: Helse Bergen


Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK vest
11.09.2014 REK vest
31.10.2018 REK vest
28.11.2018 REK vest
28.11.2018 REK vest