Forskningsprosjekt


Delirium hos akuttinnlagte eldre. Prevalens, motorisk aktivitet og prognose

Vitenskapelig tittel:

Delirium hos akuttinnlagte eldre.  Prevalens, motorisk aktivitet og prognoseProsjektbeskrivelse:
Delirium er svært vanlig hos syke eldre og er assosiert med forlenget liggetid, behov for institusjonsplass og høy dødelighet. Med stadig flere eldre innlagt i sykehus vil forekomsten øke, og håndtering av tilstanden krever store ressurser. Det finnes få norske studier på prevalens av delirium i sykehus, og det er lite forskning på viktige differensialdiagnoser som subsyndromalt delirium og ”atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens” (APSD), og ikke minst av forekomst og klinisk betydning av endret motorisk aktivitet. Prosjektet er en prospektiv observasjonsstudie med tredelt hensikt. 1) Å skaffe gode data for prevalens av delirium og viktige differensialdiagnoser. 2) Ved hjelp av aktivitetsmålere gjøre motorisk subtyping av delirium. 3) Oppfølging med tanke på ettårs mortalitet for ulike motoriske subtyper. Data skal innhentes fra pasientjournal, pasientintervju, Folkeregisteret, Norsk Pasientregister (NPR) og Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). I studien skal man inkludere 420 pasienter (>75 år) innlagt ved geriatrisk sengepost ved St. Olavs Hospital. Samtykke innhentes fra pasient eller pårørende, avhengig av samtykkekompetanse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1735 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Olav Sletvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det søkes Samarbeidsorganet om PhD-stipend for prosjektmedarbeider Sigurd Evensen. 

Kliniske undersøkelser, testing, intervju, bruk av spørreskjema, tlf-henvendelser,  og til-/avkobling av sensorer gjøres som ledd i vanlig klinisk hverdag.

Sensorer for aktivitetsregistreringer er allerede anskaffet og finnes som del av forskningsgruppens infrastruktur. Øvrige driftsutgifter dekkes via tilgjengelig forskningsmidler.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 420

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2013 REK midt