Forskningsprosjekt


Forekomst av multippel sklerose (MS) i Hordaland 1953-2014

Vitenskapelig tittel:
A follow-up of Multiple Sclerosis in Hordaland County, 1953-2014

Prosjektbeskrivelse:
I Hordaland er prevalens av MS økt fra 20 per 100 000 i 1963 til 59 per 100 000 i 1983, til 150 per 100 000 i 2003. Årlig insidens økte fra 1.8 per 100 000 i 1953-57 til 6.0 per 100 000 i 1993-97. Siden 1980- årene har insidens vært stabil rundt 6 nye tilfeller per 100 000 innbyggere i Hordaland. Data fra dødsårsaksregisteret har vist en redusert overlevelse samt en assosiasjon mellom MS og kreftrelaterte dødsfall i forhold til den øvrige befolkningen. Formålet med studien er å registrere forekomsten av MS i Hordaland i perioden 1953-2014 for å generere epidemiologiske data for å beskrive sykdommens etiologiske karakter og årsaksforhold i kjønn, alder, og prognose. Studien vil også belyse problemstillingen om hvilke prognostiske faktorer som er gunstige ved å koble data til Dødsårsaksregisteret, og undersøke om det finnes en mulig assosiasjon mellom MS og kreft ved å koble til Kreftregisteret og Norsk MS Register. Studien vil også generere planleggingsdata for organisering av helsetjenester for pasienter med denne type kronisk sykdom. Det er hensiktsmessig med en kontinuerlig oppfølging av data for å foreta studier av punktprevalens.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1730 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nina Grytten Torkildsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK vest
14.02.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest
13.02.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
12.02.2015 REK vest