Forskningsprosjekt


Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger

Vitenskapelig tittel:

Alcohol problems and depression in a 20-year longitudinal study of Norwegian doctors (NORDOC 6): Gender, work and gene–environment interactionProsjektbeskrivelse:
Alkoholproblemer og depresjon er vanlige lidelser i befolkningen, men man mangler longitudinelle studier som identifiserer risikofaktorer. Samspillet mellom gener og miljøfaktorer som stress er noe undersøkt, men langt fra endelig klarlagt. Leger har en forholdsvis høy forekomst av depressive symptomer og er en forholdsvis homogen gruppe med hensyn til arbeidsstress og dette egner seg godt for en slik undersøkelse. NORDOC er et unikt utvalg norske leger (N=1052) som er fulgt opp fem ganger siden 1993/94. 20 års oppfølgingen blir i 2013/14. Selvrapporterte alkoholproblemer og depresjon i tillegg til arbeids- og livsstress måles ved spørreskjema. Det samles inn genprøve (spytt) hos dem som tillater det. Det brukes avansert statistikk for å undersøke psykososiale riskofaktorer over tid og samspillet med genetikk. I tillegg til å fremskaffe ny kunnskap om gen-miljø-interaksjoner, vil studiet kunne identifisere psykososiale risikofaktorer og føre til bedre forebygging og behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1585 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 30.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Reidar Tyssen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tidligere bølger av NORDOC har så langt være finansiert av tre tildelinger fra Norges Forskningsråd (2 Phd, 1 postdoc, 1 seniorforsker), Stiftelsen Helse og Rehab, Stiftelsen Almus, Den norske legeforening. 
Den sjette bølgen og dette prosjektet finansieres av Institutt for medisinske basalfag (intern UIO PhD stipendiat) og Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, mens utbrenthets delen (Hertzberg) er finansiert av Helse Sørøst.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det medisinske fakultet, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: NORDOC - The Longitudinal Study of Norwegian Medical Students and Doctors - assosiert med Legekårsundersøkelsen (The Norwegian Physician study)
(Tidligere kalt "Fra student til Lege" og "Unge legers mentale helse")
Materiale fra biobank:
Tematisk forskningsbiobank: TOP studien (Tematisk område psykoser)
NORDOC
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst