Forskningsprosjekt


Depresjon og immunologi

Vitenskapelig tittel:
Depression and immunology

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvordan depresjon samvarierer med forandringer knyttet til inflammasjon i blod og spinalvæske. Av søknaden framgår det at depresjon har stor betydning for sykdomsutvikling og prognose ved en rekke sykdommer som hjertekarsykdommer, reumatisme, ulcerøs kolitt, kroniske infeksjoner, autoimmune sykdommer og Alzheimer. Eldre deprimerte har høy dødelighet sammenlignet med befolkningen på samme alder. Felles for disse sykdommene er en inflammatorisk respons, dvs. det er en sammenheng mellom depresjon og inflammatoriske tilstander. Data skal innhentes ved at det måles blodtrykk, foretas intervjuer, fylles ut spørreskjema og gjøres en kognitiv testing. Inflammatoriske mediatorer og cytokiner skal undersøkes i blod og spinalvæske. Videre skal det gjøres undersøkelser med hensyn på polymorfismer i Apo E. Undersøkelsen legges opp som en pilotstudie av 60 personer: 20 eldre deprimerte, 20 yngre (<65 år) deprimerte, 20 eldre som ikke er deprimerte der det på grunn av henvisning til nevrologisk avdeling er gjort en spinalpunksjon, og det ikke er funnet noe unormalt. Det skal gjøres genetiske undersøkelser blant annet av Apo E som kan si noe om risiko for Alzheimer. Det søkes også om samtykke til å ta ny kontakt om 3 år. Prosjektet skal benytte godkjent forskningsbiobank nr 2753 ”Register for personer som utredes for demens ved sykehus i Helse sørøst (Registerstudien)”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2196 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Hestad
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.12.2009 REK sør-øst