Forskningsprosjekt


BRF117019: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer

Vitenskapelig tittel:
A phase II, open-label study in subjects with BRAF V600E mutated rare cancers with several histologies to investigate the clinical efficacy and safety of the combination therapy of dabrafenib and trametinib.

Prosjektbeskrivelse:
Målet med dette prosjektet er å utprøve kombinasjonsbehandling med dabrafenid og trametinib ved ulike sjeldne kreftformer hvor det foreligger en mutasjon i BRAF V600E genet. Man ønsker å studere både effekt og sikkerhet i en åpen studie. Mutasjon i BRAF V600E genet fører til en feilregulering i signalveier som kan bidra til økt malignitet i kreftceller. Ved å kombinere behandling av kreftformer hvor det foreligger en slik mutasjon med en kombinasjon av dabrafenid og trametinib kan man inaktivere ulike trinn i signalveiene som kan føre til økt malignitet. Legemiddelet dabrafenid er godkjent i Norge til behandling av føflekkreft, mens det andre legemiddelet (trametinib) er under utprøvning. Kombinasjonsbehandling med begge legemidler ved ulike sjeldne kreftformer har ikke vært utprøvd før. De to legemidlene har til dels overlappende bivirkninger, men har i tidligere studier vært tolerert bra og akseptabelt, sett i relasjon til bruk ved alvorlig og terminal kreftsykdom. I prosjektet ønsker man internasjonalt å inkludere 135 pasienter med 9 ulike kreftformer hvor det foreligger mutasjon i BRAF V600E genet. I Norge vil i denne omgang 4 pasienter bli inkludert fra følgende diagnosekategorier: anaplastisk tyreoidea kreft, tynntarmkreft, gliom (hjernekreft), testikkelkreft, alle med påvist mutasjon i BRAF V600E genet. De 4 pasientene som skal inkluderes har en særs dårlig prognose. Før inklusjon vil man innhente opplysninger fra pasientenes journal og det vil utføres en grundig klinisk undersøkelse. Tidligere biopsi av kreftsvulst som har vist den omtalte mutasjonen i BRAF genet vil bli undersøkt på nytt. Om vevsprøve ikke fins oppbevart vil man be om å utføre en ny biopsi for å på ny stadfeste at det fins en mutasjon i BRAF genet. Pasienter som er egnet for å inkluderes vil få behandling med 150 mg dabrafenib og 2 mg trametinib daglig. De vil bli fulgt nøye opp med undersøkelser etter 2 uker og deretter hver 4 uke inntil evt. død, forverring av kreftsykdommen eller inntil bivirkninger gjør behandling umulig. Om bivirkninger inntrer kan det gjøres dosereduksjon, evt kun fortsette i prosjektet med ett av legemidlene. Etter evt. endt behandling vil deltakerne bli spurt om å møte til ny undersøkelse 28 dager senere (og evt. flere ganger). Pasienter som takker nei til deltagelse vil få den behandling som er tilgjengelig. Foruten undersøkelsen ved baseline og de kliniske undersøkelsene ved de faste kontrolltidspunktene vil deltakerne bli forespurt om at vev som blir tatt ut ved biopsi ved baseline (eller som er til overs fra tidligere biopsier) kan testes på forandringer i tumorgener eller proteiner. Man vil også be om at det blir tatt en ekstra biopsi etter 15 dager (for dem med tyreoideakreft er dette obligatorisk) etter start på behandlingen og ved sykdomsforverring. Det kan også bli aktuelt å ta en biopsi fra hud for genetisk testing. Videre vil man be om at det tas blod til farmakogenetisk testing. Blodprøver skal oppbevares i tidligere godkjent generell forskningsbiobank hos GlaxoSmithKline i Norge (2009/2120). Behandlingen kan ha en rekke bivirkninger, men sett i relasjon til kreftsykdommenes prognose og den tette oppfølgingen anser forskerne at disse er akseptable.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2073 EudraCT-nummer: 2013-001705-87 Prosjektstart: 02.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Paal Fredrik Brunsvig
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet og studiemedisinen finansieres av GlaxoSmithKline AS (GSK).  Økonomisk avtale kan ettersendes. 

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Materiale fra biobank:
GlaxoSmithKline
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst