Forskningsprosjekt


Oppfølging av pasienter med ME/CFS

Vitenskapelig tittel:

Outcome in ME/CFS - a longitudinal study on subgroups and factors associated with outcome and improvement.Prosjektbeskrivelse:
Kronisk utmattelse eller Myalgisk encefalopati (CFS/ME) er en kronisk lidelse uten kjent årsak, behandling eller prognose. Det er store forskjeller innad i gruppen mht varighet, og manglende kunnskap om hvordan det går med pasientene over tid. Det er derfor behov for longitudinelle studier for å identifisere faktorer av betydning for både forverring og bedring. Hensikten med undersøkelsen er å følge en kohort med CFS/ME pasienter over ti år og studere faktorer assosiert til forløp og utfall. Det skal inkluderes omkring 500 pasienter som rekrutteres fortløpende fra ME/CFS senteret ved Oslo universitetssykehus. Deltagelse i studien innebærer utfylling av spørreskjema etter ett, to, tre, fem og 10 år. Resultater vil kunne vise hvordan det går med pasienter over tid og hvilke faktorer som er assosiert til sykdomsforløp, prognose, utfall mht sosial, fysisk og psykisk funksjon samt opplevd livskvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1639 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 15.10.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elin B Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: ingen. Det søkes om midler til stipendiatstiling for gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og publisering av resultater

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykolog, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst