Forskningsprosjekt


NOR-COR Studien: ett lav-terskel sykepleier tilbud for forebygging av koronar hjertesykdom

Vitenskapelig tittel:

The NORwegian CORonary (NOR-COR) prevention study; a low-threshold nurse clinic for improved coronary risk profil Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å studere om en sykepleiedrevet poliklinikk bedrer kardiovaskulær risikoprofil, etterlevelse etter ett år og hindrer ny sykdom/død etter 10 år. Studien er en prospektiv, randomisert kontrollert studie som skal inkludere 1134 pasienter. Det skal inkluderes en kontrollgruppe, som får vanlig oppfølging hos egen lege. Data er dels kliniske og biologiske. Prosjektet skal samle inn data ved bruk av spørreskjema, intervju og observasjon, også med filmopptak. Det skal også samles inn biologisk materiale med sikte på både SNP-analyser og helgenomsekvensiering. Det søkes om å opprette en spesifikk forskningsbiobank, «NOR-COR Biobank», med John Munkehaugen som ansvarshavende. Deltakerne skal samtykke til at innsamlet materiale fra blod, urin og avføring skal lagres i en biobank og at det kan gjennomføres genetiske analyser for å «for å 1) kartlegge genetiske sårbarhetsfaktorer for kransåresykdom 2) evaluere hvorvidt intervensjonen i studien har påvirket disse sårbarhetsfaktorene, 3) forhåpentligvis bedre mulighetene for å skreddersy behandling til den enkelte pasient, slik at den blir mer effektiv og gir færre bivirkninger.» Det anføres ingen spesielle ulemper ved deltakelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1885 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 19.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Munkhaugen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres via interne midler fra Vestre Viken. I tillegg er det sent forskningssøknader om prosjektmidler og stipendiatstillinger til Ekstrastiftelsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Helse Sør-øst. Ingen av finansieringskildene vil påvirke studiedesign, metode eller gjennomføring av studien på noen måte.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: prosjektet tiltenkes å medføre 2-3 PhD prosjekter og ett post doc prosjekt, Nivå: PhD og post doc
Materiale fra biobank:
Pneumoniprosjektet i Buskerud
NOR-COR Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
12.06.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst