Forskningsprosjekt


Mortalitet og insidens av kreft etter venøs trombose i Østfold

Vitenskapelig tittel:
Mortality and incidence of cancer after venous thrombosis in Østfold

Prosjektbeskrivelse:
Venøs trombose er et betydelig helseproblem, som manifesterer seg oftest som dype venetromboser og/eller lungeembolier. Det søkes om å benytte data fra Tromboseregisteret ved Sykehuset i Østfold, om å undersøke dødeligheten i denne pasientgruppen, samt identifisere dødsårsaker. Tromboseregisteret er et kvalitetsregister og inneholder opplysninger om alle pasienter som har vært ved trombosepoliklinikken ved Sykehuset i Østfold i perioden 01.01.05 til d.d., ca. 1224 personer. Registeret er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Videre ønsker man å studere insidens av kreft i denne populasjonen, se på tromboseprofylakseregimer som er benyttet, samt kreftscreening etter diagnostisert venøs trombose. Det søkes om å koble data fra Tromboseregisteret ved SØF, med Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret for å se på de overfornevnte faktorer. Man planlegger at alle pasienter som er i live skal informeres om koblingen, og at dersom de ikke ønsker å delta i studien må de aktivt gi tilbakemelding om dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1255 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Finansieres gjennom egne prosjektmidler.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1224

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst