Forskningsprosjekt


Hvilken nytte har MR ved sentralnervøs leukemi og lymfom hos barn

Vitenskapelig tittel:
Usefulness of magnetic resonance imaging in central nervous system leukemia and lymphoma in children

Prosjektbeskrivelse:
I Norden diagnostiseres årlig omlag 200 barn med akutt lymphoblastic leukemi (ALL), 30 med non-Hodgkins lymfom, 30 med acute myelogenous leukemia (AML) og 10 med infant ALL. Pasienter med CNS affeksjon har større risiko for residiv og/eller behandlingsrelatert toksisitet. Det foreligger ingen gullstandard for diagnostikk av sentralnervøs affeksjon ved leukemi eller lymfom. Metodene som benyttes for å diagnostisere CNS affeksjon er cytospin av spinalvæske, klinisk undersøkelse og MR. I NOPHO ser man at pasienter med CNS sykdom ved diagnosetidspunktet har en høyere risiko for tilbakefall av sykdommen i sentral nervesystemet enn pasienter uten CNS affeksjon Dette gjelder for begge leukemiformene (ALL og AML) og non-Hodgkin lymfom. Det er ønskelig å bedre de diagnostiske verktøyene ved mistanke om CNS affeksjon, for å kunne gi en bedre og riktigere behandling som forhindrer tilbakefall og for å redusere behandlingsstoksisitet. Dette prosjektet vil undersøke om MR av CNS, sammenholdt med spinalvæskefunn og kliniske data, er et nyttig diagnostisk verktøy eller ikke. Resultater fra denne studien vil kunne bidra til å forbedre diagnostiske retningslinjer i fremtidige protokoller. Pasienter med ALL, AML, NHL som er inkludert i NOPHO protokollen i perioden 2000-2012 i de nordiske landene. I Norge er det små tall og derfor ønskelig å inkludere alle pasientene som er behandlet i NOPHO samarbeidet, dvs pasienter diagnostisert og behandlet ved OUS, Haukeland, St. Olavs og UNN. I dette prosjektet vil man benytte forskningsdata fra prosjektet NOPHO ALL 2008 protokollen (Studie av behandling med PEG-asparaginase ved akutt lymfatisk leukemi) (REK 2010/2137). Man vil granske MR bilder av CNS tatt ved diagnosetidspunktet og eventuelt senere, i perioden 2000-2012, av pasienter innenfor NOPHO samarbeidet på nytt. Bildene regranskes samlet ved studiesenteret i Stockholm for å oppnå en mest mulig standard bildefortolkning. Bildeanalysene skal sammenholdes med kliniske data og spinalvæske fra spørreskjema. Den omsøkte studien ber om tillatelse til å benytte opplysninger om deltakere fra deres pasientjournaler ved norske sykehus og opplysninger fra NOPHO-registeret til forskning uten å innhente samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1326 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.08.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aina Ulvmoen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Barnecancerforskningsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukehus, Stockholm, Sverige

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Del av forskningsprogram: NOPHO CNS MRI studie som delprosjekt i NOPHO ALL 2008 protokollen.
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK sør-øst