Forskningsprosjekt


Fatigue i multippel sklerose og Lyme nevroborreliose - genetiske og andre risikofaktorer

Vitenskapelig tittel:
Fatigue in multiple sclerosis and Lyme neuroborreliosis - genetic and other risk factors

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil man undersøke genetiske og andre risikofaktorer for utvikling av fatigue hos pasienter med multippel sklerose (MS) og pasienter som har gjennomgått og blitt behandlet for nevroborreliose. Uttalt trøtthet/utmattelse (fatigue) er vanlig hos MS pasienter og hos en del pasienter som har gjennomgått nevroborreliose. I prosjektet vil man kartlegge forekomsten av fatigue i de to pasientgruppene med en spørreundersøkelse som også omhandler spørsmål om utdannelse, trening og helse generelt. Svarene fra spørreskjemaene skal kobles opp mot genetiske markører og kliniske variabler. For MS pasientene er genetiske data tilgjengelig. For nevroborreliose pasientene er DNA innsamlingen og genetiske analyser en del av dette prosjektet. Man vil forsøke å få tilgang til alle pasienter som har fått diagnosen sikker nevroborreliose i en 10-års periode (2002-2012). Man beregner å inkludere om lag 1500 norske pasienter og ca 500 i utlandet. Det vurderes et samarbeid med en institusjon i Slovenia for rekruttering av deltakere. Det er i utgangspunktet ikke tenkt at man skal bruke kontroller i denne studien. Man vil dele pasientgruppene inn i dem med og dem uten fatigue og analysere andre variabler ut fra dette. Man velger likevel på en del av spørreundersøkelsen å bruke spørsmål hentet fra HUNT studiene slik at man kan sammenligne svarene i spørreskjema mot en normalbefolkning ved behov. For MS delen av prosjektet, vil det ikke hentes inn andre pasientopplysninger enn de som blir avgitt i spørreskjemaet. Man har allerede innhentet kliniske opplysninger om sykdommen blant disse deltagerne, som diagnosetidspunkt, EDSS og sykdomstype. Opplysningene er registrert i Norsk MS Register og Biobank (Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank, ansvarshavende Kjell-Morten Myhr) og Oslo MS register og biobank (Oslo MS biobank, ansvarshavende Hanne F Harbo). For pasienter med gjennomgått nevroborreliose vil man spørre om samtykke til å gå inn i hver enkelt journal og innhente sykdomsrettet informasjon. For denne delen av studien er det søkt om godkjenning av forskningsbiobanken “Nevroborreliose Biobank” med Åslaug Rudjord Lorentzen som ansvarshavende.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1325 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Rudjord Lorentzen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektansvarlig dr Lorentzen har sin finansiering fra Helse Sør-Øst RHF (50% post doc i 6 år fra 2013). Her følger det litt driftsmidler. Prosjektet har også mottatt forskningsstipend fra eksterne organisasjoner/firma (Driftsmidler fra Biogen Idec NOK 30 000, som dekker store deler av spørreundersøkelsen). Det vil forløpende bli søkt om driftsmidler.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2400
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 500

Materiale fra biobank:
Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank
Oslo MS biobank
Nevroborreliose Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst
12.06.2014 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst