Forskningsprosjekt


Nedsatt utskillelse av stresshormon hos barn som får forebyggende astmabehandling

Vitenskapelig tittel:
Subklinisk binyrebarksvikt sekundært til inhalasjonssteroider ved astmabehandling

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om barn i førskolealderen som behandles med inhalasjonssteroider på grunn av astma har nedsatt binyrebarkfunksjon sammenliknet med barn som ikke er behandlet med steroider. Bakgrunnen for prosjektet er at barneavdelingen i Ålesund har behandlet flere barn med alvorlig binyrebarksvik som man antar skyldes bruk av inhalasjonssteroider. Det er også gjort flere mindre studier som viser at svært mange barn som er behandlet med inhalasjonssteroider har en subklinisk binyrebarksvikt. Selv om disse barna fungerer greit til daglig vet man ikke om de bør behandles ved infeksjoner eller i andre stressituasjoner. Det er derfor behov for studier som kan si noe om insidensen av binyrebarksvikt hos barn behandlet med inhalasjonssteroider i Norge. I denne studien vil man undersøke reproduserbarhet av spyttkortisolprøver, validere referanseområde av spyttkortisol hos friske barn, sammenliknet med gjeldende referanseområde til utstyrsprodusent og undersøke effekten av inhalasjonssteroider på binyrebarkfunksjon. Det skal inkluderes 60 barn i alderen 1-6 år med astma fra barnemedisinsk poliklinikk ved sykehuset i Ålesund. Kontrollgruppen består av 60 friske barn som rekrutteres fra helsestasjon i Sula og Ålesund kommune. Pasientenes foresatte får informasjonsskriv i posten sammen med innkalling til kontrolltime, og deretter muntlig informasjon om studien når de møter til kontrolltimen. Foresatte til barn som kalles inn til 1, 2, 4 og 6 års kontroll på helsestasjonen vil få informasjonsskriv sammen med innkalling til kontroll. Når de møter på helsestasjonen vil de få mer informasjon og gi samtykke til å delta i studien. De som samtykker til å delta i studien får utlevert en pakke med prøvetakingsutstyr. Prøven skal gjøres hjemme, mellom klokken 0600 og 0800. Barna skal ha en prøvetampong i munnen i ca 1 minutt slik at den fylles med spytt. Deretter sendes prøvene til laboratoriet i ferdig frankert konvolutt. Barn med astma skal ta prøven to dager på rad. Kontrollpersonene skal ta en prøve. Data som registreres er vekt, høyde, alder, kjønn, om barna var friske siste uke og om bruk av medikamenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1089 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Svenne Naumann
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes FoU i Helse Møre og Romsdal og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn om økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektet. Materiellkostnader (kopier, porto, analyse, prøvetakingsutstyr, data programvarelisens etc) beregnes til ca 450000kr.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK sør-øst