Forskningsprosjekt


Komparativ studie av modeller i psykiatrien

Vitenskapelig tittel:
Interaction at times 3: A comparative study of two models for decentralized mental health services. Utilization and outcomes.

Prosjektbeskrivelse:
I Norge har det vært gjort få studier omkring organisering av lokalsamfunnsbaserte psykisk helseverntjenester og det innsøkte prosjektet tar sikte på å frembringe ny kunnskap om samvariasjon mellom ulike utforminger av slike tjenester, tjenesteforbruk og kvalitet. Prosjektet bygger på en tidligere studie i Nordland (VELO), hvor en i et tilnærmet naturlig eksperiment sammenlignet en lokal-seng modell og en sentral-seng modell. Resultatene viste relevante forskjeller i pasientflyt og forbruk av de ulike typer behandlingsmodi (poliklinikk, dagbehandling og innleggelse) innen spesialisthelstjenesten. Det finnes imidlertid lite data vedrørende samhandlingen mellom dette tjenestenivået og det kommunale psykiske helsevernet, til tross for at 1.linjetjenestene er ment å være en sentral del av det totale behandlingstilbudet (Opptrappingsplanen for psykisk helse, og Stortingsmelding nr. 25 (1996-1997)). Den innsøkte studien vil ta sikte på å inkludere alle tjenestenivåene innen psykisk helsevern, og analysere forbruksmønstre og samhandling i hele behandlingskjeden. Det inkluderer kommunalt psykisk helsevern i tilsammen 9 kommuner i Vesterålen og Lofoten, de to distriktspsykiatriske sentrene i Vesterålen og Lofoten, samt psykiatrisk avdeling ved sentralsykehuset i Bodø. Utvalget av pasienter vil være konsentrert om gruppen med de mest alvorlige psykatriske helseproblemene. I tillegg til pasientflytanalyser inkluderer studien også utfallsmål for en mulig etablering av sammenheng mellom tjenestetilbudets organsiering og helseforbedring på pasientnivå. Resultatene vil kunne ha betydning for den videre utvikling av psykisk helseverntjenester i Norge og sammenlignbare land, med overordnet målsetting om å styrke tjenestetilbudet for mennesker med psykiske lidelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1278 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 28.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord