Forskningsprosjekt


Fysisk form og kreft i Oslo-Ischemia studien

Vitenskapelig tittel:

Betydningen av fysisk form, bestemt ved gjentatte målinger av aerob kapasitet, for kreftutvikling og kreftoverlevelse, i en kohort bestående av friske norske menn.Prosjektbeskrivelse:
Siden tidlig på 90-tallet har et økende antall studier undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for kreftsykdom, men finner generelt svake sammenhenger. Fysisk aktivitet påvirker en rekke biologiske mekanismer relatert til kreftutvikling, og det er grunn til å tro at effekten på kreftutvikling er større enn det som hittil er påvist. Utfordringen er å finne et kvalitativt godt mål på individuelt fysisk aktivitetsnivå, særlig over tid. Fysisk form er en god prediktor for fysisk aktivitet over tid. Studien har til hensikt å undersøke hvorvidt fysisk form, bestemt ved gjentatte målinger av aerob kapasitet, har betydning for kreftutvikling (insidens/mortalitet) og kreftoverlevelse, i en kohort bestående av 2014 friske norske menn. I Oslo-Ischemia-studien var aerob kapasitet målt gjentatte ganger. I tillegg finnes informasjon om en rekke variabler som kan være av betydning for kreftutvikling. Kohorten består av friske menn, som ved første undersøkelse i 1972-74 var i alderen 40-59 år, men er ikke tidligere undersøkt for kreftforekomst eller overlevelse. Individuelle kreftdata for all kreft (diagnosedato, diagnose, histologi, stadium, basis for diagnose, diagnosens sikkerhet) innhentes ved kobling til Kreftregisteret, og dødsdata hentes fra Dødsårsaksregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1233 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 01.05.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trude Eid Robsahm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet vil ikke medføre kostnader utenom lønnskostnader for involverte forskere, som dekkes av respektive institusjoner.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2014

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
19.08.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst