Forskningsprosjekt


MR-veiledet stråleterapi for livmorhalskreft - Sundset

Vitenskapelig tittel:
EMBRACE A European study on MRI-guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer

Prosjektbeskrivelse:
Internasjonal multisenter prospektiv obervasjonsstudie. Pasienter som kan inkluderes er diagnostisert med cervixcancer st. IB tom IVA. Disse pasientene har kurativt potensiale og skal gjennomgå strålebehandling ( kombinasjon utvendig og innvendig ) og samtidig cytostatika. Dette er i dag standardbehandling. Hensikten med studien er å innføre individualisert brachybehandlig (innvendig strålebehandling) som del av behandlingen. Man vil rapportere lokal kontroll, overlevelse, morbiditet og livskvalitet. Etablere radiobiologiske parametre som kan predikere sjanse for helbredelse i forhold til risiko for stråleskader.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1220 Prosjektstart: 04.10.2009 Prosjektslutt: 07.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Sundset-
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt