Forskningsprosjekt


Intervjuteknikk i diagnostiske intervjuer

Vitenskapelig tittel:

Diagnostisk validitet ved strukturerte psykiatriske intervju med førstegangsinnlagte pasienter. En replikasjonsstudie av Nordgaard, Revsbech, Sæbye & Parnas (2012) i norsk kontekst.  Prosjektbeskrivelse:
Såkalte strukturerte diagnostiske intervju brukes i økende grad i vanlig klinisk virksomhet og anbefales i flere kliniske retningslinjer, blant annet for psykoselidelser. Denne typen intervju er utviklet for bruk i forskning og har vist seg å ha viktige egenskaper for et slikt formål (f. eks interrater reliabilitet). Det er imidlertid mindre studert hvilken validitet slike metoder har, og egenskaper i forhold til sensitivitet og spesifisitet i klinisk bruk. Den aktuelle studien er en replikasjon av en tidligere studie fra Danmark som undersøkte validitet og spesifisitet/sensitivitet i forhold til en gullstandard. I originalstudien fant man lav spesifisitet ved strukturerte metoder, og konkluderte med at metodens validitet var problematisk. Den aktuelle studien vil undersøke om man finner samme forhold i en norsk klinisk kontekst.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/772 Prosjektstart: 03.06.2013 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av forskningsavdeling ved Nordlandssykehuset. Avtale ettersendes.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2013 REK nord