Forskningsprosjekt


Russ og skade

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet dreier seg om en undersøkelse av årstidsvariasjoner for skadefrekvens blant ungdom i alderen 16-21 år. Det skal undersøkes spesielt om det er økning i antall skader i perioder (russetiden) med økt bruk av rusmidler, samt om det er forskjeller mellom kjønn og geografisk tilhørighet . Studien er basert på registerdata fra Norsk pasientregister og SSB. Høsten 2012 gjennomførte prosjektgruppen en pilotstudie som benyttet anonyme data fra NPR. Det ble søkt om data på individ-/casenivå, men det lot seg ikke gjøre grunnet mulighet for bakveisidentifisering. Nå søkes det om tillatelse til å benytte mer detaljerte opplysninger, herunder full diagnosekode, tilleggstilstander/årsakskoder, måned for hendelse, år, kjønn, og geografisk tilhørighet. I søknaden anføres det at NPR skal utlevere avidentifiserte data fra NPR, slik at data blir ”anonyme på forskers hånd”. NPR skal vær nøkkelforvalter for prosjektets registerkoblinger. Basert på erfaringer fra pilotstudien vil man i dette prosjektet inkludere ca. 75 000 ungdom som fyller 16, 19 og 21 år for de aktuelle årene 2007-2011. Skadedata hentes fra NPR som sammenstilles med sosioøkonomiske registre hos SSB for å avklare hvem som er avgangselever i VGS, videregående skole.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/862 Prosjektstart: 23.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Linn Engeset Austdal
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt folkehelseinstitutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen. Gjøres innenfor ordinær arbeidstid.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75000

Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst