Forskningsprosjekt


Konsekvenser av lokale utslipp på nivåer av PFOS i mennesker - Harstad/Narvik lufthavn pilot studie

Vitenskapelig tittel:

The impacts of a local point source on human PFOS exposure -  the Harstad/Narvik airport pilot studyProsjektbeskrivelse:
Det er nettopp påvist svært høye nivåer av miljøgiften PFOS i to vann og i grunnvannet rundt Harstad/Narvik lufthavn etter lang tids bruk av stoffet på flyplassen. Nivåene i vann og fisk er over anbefalte grenseverdier, og tiltak og videre undersøkelser anbefales. Det skal være populært å fiske i disse vannene. Samtidig som dette ble klart, ble innsamlingen av blodprøver, kliniske og antropometriske data inkludert kosthold fra 1050 deltagere i «Helse og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting» SAMINOR 2 avsluttet i Skånland og Evenes kommune. Ved å kontakte deltagere som spiser innlandsfisk på nytt kan vi raskt få oversikt over hvor mange som bruker fisk fra berørt vassdrag. Analyse av 50 blodprøver fr de som spiser denne fisken vil gi oss en klar indikasjon på nivåer i berørt befolkning. Dette vil raskt kunne gi oss en indikasjon på andelen av befolkningen som er berørt og vil danne grunnlaget for en større studie på mulige effekter av dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/770 Prosjektstart: 02.06.2013 Prosjektslutt: 10.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solrunn Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av SAMINORs pågående kliniske helseundersøkelse. Datainnsamlingen er ferdigstilt for Evenes og Skånland kommune høsten 2012. Utgifter til datainnsamling vil derfor være finansiert. Kostnader knyttet til kjemiske analyser er finansiert gjennom Framsenteret. Ut over dette beregnes egeninnsats finansiert gjennom lønnet personale knyttet til respektive institusjoner som UiT og NILU.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetning
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Helseundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetning
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2013 REK nord
05.12.2013 REK nord
13.08.2015 REK nord
23.11.2017 REK nord