Forskningsprosjekt


Biomarkør for løsning av leddprotese

Vitenskapelig tittel:
Identifisering og karakterisering av en biomarkør for løsning av leddprotese, uttrykt i blod -og leddvev, med tilhørende undersøkelse av inflammasjonsmønstre og inflammatoriske responsmekanismer.

Prosjektbeskrivelse:
Degenerative leddsykdommer er en av de hyppigste og sykdomstilstandene i den vestlige verden, med en stadig økende prevalens i befolkingen. Langt fremskreden leddsykdom medfører et behov for innsett av leddproteser, hvorav ca 10% løsner innen 10 år. Det er hittil ukjent hva som medfører tidlig aseptisk proteseløsning, og det finnes i dag ingen diagnostiske verktøy for å forutse hendelsen. Orthogenics har oppdaget en biomarkør som kan gi en effektiv diagnose av begynnende proteseløsning, videre er det funnet inflammasjonsmønstre som følger denne markøren, og som kan fungere som terapimål for å hindre eller forsinke patogenesen. Prosjektet det søkes etisk godkjenning for vil undersøke tilstedeværelse av vår markør og inflammasjon i blod, før, under og etter operasjon, samt i leddvev i forbindelse med operasjon. Studiens hensikt er å undersøke om markøren er egnet for blodbasert diagnose av pasienter med økt risiko for proteseløsning, og som vil være en målgruppe for forebyggende
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/961 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bjarne Andreas Olsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Orthogenics AS. Selskapet har mottatt delfinansiering fra Innovasjon Norge.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Materiale fra biobank:
Bakterier og artrose
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK nord
08.05.2014 REK nord
18.09.2014 REK nord
09.03.2017 REK nord