Forskningsprosjekt


Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

Vitenskapelig tittel:
Overføring av risiko for vanlige psykiske lidelser mellom generasjoner; en tvilling-familiestudie.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen. Man vet at den sterkeste prediktor for en psykisk lidelse hos et barn er å ha en forelder med samme tilstand. Det antas at overføring av risiko kan skje via tre mekanismer: i) felles genetisk risiko, ii) felles miljømessige risiko eller iii) direkte kausal effekt av psykisk lidelse hos foreldre. Dette kan undersøkes ved hjelp av genetisk informative data. Man ønsker å benytte et utvidet tvilling- og søskendesign i et stort populasjonsbasert utvalg. Dermed vil man kunne estimere genetiske versus miljømessige faktorers betydning. Mer spesifikt vil man undersøke risiko for internaliserende symptomer (angst, depresjon) og eksternaliserende adferd (adferdsproblemer inklusive ADHD) hos barn i forhold til: 1) Mor og fars alkoholbruk, ADHD symptomer og internaliserende symptomer under svangerskapet og 2) Mors alkoholbruk og internaliserende symptomer etter svangerskapet. Utgangspunktet for studien er alle tvillinger og søskenpar i både foreldre- og barnegenerasjonen i MoBa. Det er 18.00 tvillingpar og ca 15.000 søskenpar blant barna, og estimert antall søskenpar blant mødrene er 10-15.000, mens det vil være noe lavere blant fedrene som deltok i mindre grad, ca 9.000. Til sammen vil studien inkludere 40.000 deltakere. Prosjektet er basert på allerede innsamlede data fra Medisinsk fødselsregister, Den norske mor barn undersøkelsen, MoBa og fra Nasjonalt tvillingregister. Prøvene skal hentes fra forskningsbiobanken "Den norske mor og barn undersøkelsen". For å få tilstrekkelig informasjon om zygositet, skal det blant annet gjøres en DNA-test. Denne testen vil kun bli brukt til dette formålet. Det skal være mulig for deltakere å be om informasjon om de er toeggede eller eneggede tvillinger. Helseopplysninger og biologisk materiale skal overføres til Sverige og USA for analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/863 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 31.05.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Ystrøm
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Alle forskere er lønnet av sine respektive institusjoner. Det er søkt NFR om finansiering for å dekke en PhD og en postdoc stilling, samt noe drift. Deler av prosjektet, som tilgang til DNA og zygositetstesting, dekkes av interne midler ved Folkehelseinstituttet.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD ved det medisinske eller samfunnsvitenskapelige fakutlet, UiO, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Den norske mor og barn undersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst