Forskningsprosjekt


Familiedrap begått mellom 1985 til 2009. Vestlandet sammenliknet med resten av Norge - karakteristika og kjønnsforskjeller.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet utgjør tredje del i et doktorgradsprosjekt og omhandler vold og drap på Vestlandet. I prosjektet tar man sikte på å undersøke karakteristika ved familiedrap på Vestlandet sammenliknet med resten av Norge. Finnes det likheter og ulikheter mellom ulike regioner i Norge? Finnes det ulikheter der kvinner versus menn er gjerningspersoner med hensyn til hvem som blir drept, hvordan de blir drept og hvilke motiver som ligger bak? Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om familiedrap i Norge, med hovedfokus på ofrene. Opplysninger om 240 avdøde voksne og mindreårige vil bli inkludert. Det vil bli søkt Riksadvokaten om dispensasjon fra taushetsplikten for å få utlevert og behandle opplysninger fra rettsmedisinske obduksjonsjournaler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/775 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stine Kristoffersen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet krever få økonomiske utgifter, disse dekkes av rettsmedisinsk seksjon ved UiB selv.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 240

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført.
Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK vest
31.01.2018 REK vest