Forskningsprosjekt


Symptomprevalens i ulike pasientgrupper

Vitenskapelig tittel:
Symptom prevalence in selected patient cohorts

Prosjektbeskrivelse:
Forekomst av smerte og andre symptomer er høy blant kreftpasienter. Samtidig ser man at andre pasientgrupper også plages med lignende symptomer, men at symptombyrden ikke er kartlagt i lignende grad som blant kreftpasienter. Målet med studien er å kvantifisere forekomst og alvorlighetsgrad av smerte, kakeksi, fatigue og depresjon hos pasienter med kreft, KOLS og hjertesvikt og innlagte pasienter ved Øya Helsehus. Data samles inn via spørreskjema til pasienter og helsepersonell. Deltakere rekrutteres fra St Olavs Hospital, Ålesund sykehus og Øya Helsehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/896 Prosjektstart: 19.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stein Kaasa
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet har sitt utspring i Kreftklinikken og European Palliative Care Research Centre (PRC), samt Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge. Det er søkt om midler til gjennomføring og analysearbeid gjennom Kreftfondet ved St. Olavs Hospital.  Kreftklinikken vil stille opp med bl.a. forskningssykepleiere som skal hjelp til ved gjennomføring. Administrative kostnader dekkes delvis av PRC.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 365

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Mastergrad/doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt