Forskningsprosjekt


Celleprøve til alle - hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelse mot livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
Improving attendance to the cervical cancer screening program in Norway: characteristics of non-participating women and their physicians.

Prosjektbeskrivelse:
Andelen norske kvinner som møter til cervixcytologisk prøvetaking gjennom Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har sunket noe de siste årene, og deltagelsen varierer betydelig mellom aldersgrupper. Dekningsgraden til screeningprogrammet i Norge er av stor betydning, da høy deltagelse er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Over halvparten av de som får påvist livmorhalskreft har ikke deltatt i screening. Formålet med studien er å undersøke faktorer som påvirker deltagelse i screeningprogrammet, som trekk ved fastlegen, kvinners sosio-økonomiske forhold og samspill mellom disse faktorene. Hensikten er å få økt kunnskap om forhold som er til hinder for at kvinner deltar i screening, slik at man kan utarbeide strategier for å oppnå bedre dekningsgrad i fremtiden. Alle norske kvinner i alderen i målgruppen 25-69 år, omkring 1400000, inkluderes i registerkobling mellom Kreftregisteret, SSB, Folkeregisteret og Fastlegeregisteret. Kobling gjøres av SSB, som også oppbevarer koblingsnøkkelen. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/109 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mari Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av Kreftregisteret og Kreftregisteretsfond har innvilget 55 000 NOK for periden 01.09-31.12 2014 for registerkoblinger 

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1400000

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst