Forskningsprosjekt


MCiMT og intensiv håndtrening for barn med CP

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet planlegges det å undersøke effekten av individuelt tilpasset Modified Constraint Induced Therapy (MCiMT) for barn med CP når det gjelder utføring av utvalgte hverdagsaktiviteter som krever bruk av begge hender. Håndfunksjon er av stor betydning for utføring av hverdagsaktiviteter. Vansker med å bruke begge hender fører til at mange barn med unilateral CP strever med å utføre en rekke aktiviteter som er sentrale og viktige for opplevelse av mestring og selvstendighet i ulike hverdagsaktiviteter. Søker angir at det internasjonalt foreligger mer enn 20 randomiserte kontrollerte studier som viser positiv effekt av Constraint Induced Movement Therapy (CiMT). Metoden har blitt tilpasset slik at den egner seg for barn og betegnes da som Modified Constraint Induced Therapy (MCiMT). I Norge har MCiMT som gruppebasert intensivt treningstilbud blitt prøvet ut ved to til tre habiliteringsinstitusjoner. Det er rapportert gode erfaringer med disse tilbudene. Studien vil omfatte barn med unilateral spastisk cerebral parese i alderen 3-6 år. Søker anfører at etter tilgjengelig informasjon vil det dreie seg om 7 barn i Østfold som fyller inklusjonskriteriene. Målet er å prøve vi ut en arbeidsform som er ny for denne seksjonen og å finne ut om den er en gjennomførbar med tilgjengelige ressurser. I tillegg skal det innhentes tilbakemeldinger fra familiene om hvordan de opplever å delta i et slikt tilbud.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/864 Prosjektstart: 06.05.2013 Prosjektslutt: 23.05.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Wenche Schrøder Bjorbækmo
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold-HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 7

Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst